Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Geplaatst op 08 juni 2019 in blog • Geschreven door Het bestuur

Op dinsdag 23 april 2019 hebben we de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Om 20u waren 28 leden aanwezig in Gemeenschapscentrum Lievendaal. Hieronder het verslag van de vergadering (onder voorbehoud van goedkeuring op de volgende ledenvergadering).

Belangrijkste besluit is dat de vergadering akkoord is met een verhoging van de huurprijs van de grond naar 0,60 €/m². Deze verhoging gaat in op 1 januari 2020.

Notulen Algemene Vergadering 2019

Gehouden op dinsdag 23 april 2019 in De Lievendaal te Eindhoven.

Aanwezig: 28 geregistreerde leden incl. bestuur. (Presentielijst aanwezig bij notulist)

1. Opening.

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. Hij spreekt de wens uit dat het een vruchtbare ledenvergadering mag worden.

Na de verwelkoming vraagt de voorzitter een ogenblik stil te staan bij het overlijden van twee leden die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen. Mevr. Dalmaijer in 2018 en recentelijk in februari van dit jaar de heer Jos van Osch.

De voorzitter start zijn betoog met te stellen dat het een turbulent jaar is geweest zeker bestuurlijk gezien.

  • Pleun Middelkoop is door een aantal medische problemen niet meer in staat om het bestuur bij te staan in een aantal belangrijke zaken.
  • Ook Cees van Dijk, die al langer met medische problemen kampt, is niet meer in staat zijn taken uit te voeren. Beide heren hebben hun tuin(en) opgezegd, Pleun is l.z.t. geworden en Cees overweegt dat ook.
  • Gelukkig is Tjeerd v.d. Duin bereid gevonden om de taken voor wat betreft de inkoop en verkoop van tuinbenodigheden voort te zetten. Er wordt gevraagd wie Tjeerd dan wel is. Tjeerd maakt zichzelf bekend.
  • Er wordt nog gememoreerd aan het feit dat de heer Ad Hendriks heeft besloten om zijn functie als voorzitter van de vereniging per 31-12-2018 te beëindigen.

2. Mededelingen en / of ingekomen stukken.

  • De vereniging beschikt sinds oktober 2018 ook over een eigen reglement gegevensbescherming wat verplicht is in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het reglement is te vinden op onze website onder het kopje “praktisch”.
  • Op verzoek van een lid zijn vier leden van de vereniging op de agenda, punt 8, toegevoegd ter mogelijke verkiezing als lid van het bestuur. De vier personen hebben zich schriftelijk bereid verklaart. Een aangepaste agenda is beschikbaar. Bij de behandeling van punt 8 zal een en ander worden verduidelijkt.

Verder zijn er geen mededelingen of ingekomen stukken.

3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 2018.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen over 2018. Het verslag wordt derhalve goedgekeurd.

4. Goedkeuring jaarverslag over 2018.

Er geen opmerkingen over het jaarverslag. Ook dit verslag wordt goedgekeurd.

5. Verslag kascommissie over 2018 en benoemen nieuwe kascommissie.

De vertegenwoordiger van de kascommissie 2018 leest de verklaring voor die opgesteld is naar aanleiding van het onderzoek naar de juistheid van de financiële verslaglegging 2018. De verklaring geeft aan dat het overzicht van de financiën een getrouw beeld geeft van het eigen vermogen van de vereniging en van de saldi op de rekeningen.

Op grond van hun bevindingen kunt u aan de Algemene Vergadering voorstellen het bestuur de dechargeren voor haar in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord.

De kascommissie voor het huidige boekjaar zal bestaan uit de heren: Hr. ???? H. v. Gemert staat reserve.

6. Financiële verslaglegging over 2018 inclusief begrotingen 2019 en 2020.

Als eerste komt de resultatenrekening ter sprake. De verschillen en het verlies t.o.v. voorgaande jaren is duidelijk aangegeven in de toelichting op de agenda. Er zijn vragen over het ontbreken van inkomsten bij de containerverkopen. Wordt uitgelegd. Duidelijk moet zijn dat de inkomsten van de containerverkopen een privézaak is geweest van de teruggetreden heer van Dijk. Daar is geen verenigingsgeld aan te pas gekomen. Dat het in 2018 niet de begrote inkomsten heeft opgeleverd is veroorzaakt door ziekte en verdere onmacht van de heer van Dijk. Bovendien is de afname sterk teruggelopen door verschillende oorzaken.

In de balans is te zien dat het eigen vermogen is verminderd met ca. €2.000. Veroorzaakt door het reeds aangegeven verlies.

In de verdere toelichting worden een aantal vragen beantwoord en toegelicht.

De besproken gegevens over het jaar 2018, alsmede de begroting van 2019 en de conceptbegroting voor 2020 worden ongewijzigd goedgekeurd.

7. Voorstel: verhoging van de tuinhuur of verhoging van de contributie.

Er waren onduidelijkheden waarover gestemd zou moeten worden. Er zijn twee mogelijkheden genoemd en gaf veel “reuring”. Na een verhitte en uitgebreide discussie waarin op een aantal manieren de voors en tegens van het voorstel werden aangehaald werd uiteindelijk besloten te stemmen over het verhogen van de vierkantemeterprijs. De stemming (handopsteken), bracht als resultaat dat het voorstel werd aangenomen met een stemresultaat van 17 voor. Dat is meer dan de helft + 1. Derhalve is daarmee het voorstel aangenomen. Met ingang van 1-1-2020 wordt de vierkantemeterprijs verhoogd tot 0,60 euro.

8. Verkiezing / herverkiezing bestuursleden.

Vooraf aan de stemming werd uitgelegd hoe de stemming dient te verlopen. Een stemming over personen geschied schriftelijk door middel van stembriefjes. Elk aanwezig lid van de vereniging kan een stem uitbrengen op de vijf genoemde kandidaten. Het bestuur onthoudt zich van stemming. Een kandidaat wordt gekozen door een absolute meerderheid (gelijk aan de helft + 1) van de getelde geldige stemmen. Er worden nog enkele vragen gesteld over het voorzitterschap. Die kan alleen gekozen worden als hij of zij zich beschikbaar stelt. Zo niet dan moet een kandidaat gekozen worden op een ingelaste buitengewone ledenvergadering of op een volgende Algemene Ledenvergadering zoals deze.

Uitslag van de stemming is: alle vijf voorgestelde kandidaten worden gekozen met een meerderheid van stemmen. Daarmee is het statutair vereiste minimumaantal bestuursleden (7) gehaald.

9. Beleid van het bestuur voor de vereniging in de komende jaren.

Het beleid uitdragen van het bestuur is niet goed mogelijk omdat het bestuur dat zojuist is gekozen zich nog moet oriënteren op de werkwijze en hoe dat uit te voeren. Wij zullen zeker de taken die er zijn inzake bestrijding van vervuiling verder doen uitvoeren. Het andere zal de komende tijd gestalte moeten krijgen.

Er wordt door Loes Hendriks nog een lans gebroken voor instandhouding van de contacten met de uittredende bestuursleden die erg veel voor de vereniging gedaan hebben, speciaal daarbij genoemd Pleun Middelkoop en Cees van Dijk.

10. Rondvraag.

  • Erica Loef bedankt de aanwezige leden voor het in haar en de andere nieuwgekozen bestuursleden gestelde vertrouwen. We zullen proberen er iets van te maken en ik heb er vertrouwen in dat dat ook gaat lukken.
  • Arno Peters sluit zich aan bij de woorden van Erica en geeft bovendien een actie van hem aan: er zijn dadelijk na het einde van de vergadering pamfletten beschikbaar om te posten op aanplakborden in supers, tuincentra, verenigingscentra enz. Daarmee maken we reclame voor onze volkstuin waar nog zeker 14 tuinen beschikbaar zijn.
  • Petria Heesakkers is van mening dat er wel een bedankje mag gaan in de richting van de oude bestuursleden, waaronder de afgetreden voorzitter. Noot. De waarnemend voorzitter zal niet in contact treden met de afgetreden voorzitter. Het is herhaaldelijk geprobeerd maar de afgetredene wijst alle toenadering af. Als er behoefte aan is kan een ander bestuurslid dat arrangeren.
  • Petria Heesakkers is van mening dat er een poging gedaan moet om toch weer een open dag te organiseren. Probleem blijft de beschikbare uitvoeringscapaciteit.

11. Sluiting.

Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering en met dank aan alle aanwezigen voor hun opkomst en bijdragen.

Antoon van Ham, notulist