Statuten Volkstuinvereniging Welschap

Geplaatst op 01 november 1984 in blog • Geschreven door Het bestuur

Statuten wijziging dos.78002 Sc/js

Heden, één november negentienhonderdvier en tachtig verscheen voor mij, meester Jan Joseph van Heijst, notaris ter standplaats Eindhoven:

 1. De heer Hindrik Jacob Bieze, Philips-employé, wonende te Eindhoven(5652 VR), Westenbergstraat 16, geboren te Eindhoven op dertig juni negentienhonderddrieëntwintig
 2. De heer Petrus Leonardus Margaretha Ringeling, Philips employé wonende te Eindhoven (5652 VM), Krabbestraat 5, geboren te Roosendaal op één augustus negentien honderd drie en twintig, ten deze handelende in hunne hoedanigheden van voorzitter en secretaris van de te Eindhoven gevestigde vereniging: “Volkstuinvereniging Welschap” en als zodanig de vereniging rechtgeldig vertegenwoordigende.

De komparanten verklaarden:

Dat de vereniging werd opgericht blijkens akte op zevenentwintig april negentienhonderd achten zeventig voor een plaatsvervanger voor de ondertekende notaris verleden en haar statuten sindsdien niet zijn gewijzigd; dat konform het bepaalde in artikel 15 der statuten in algemene ledenvergadering op dertig maart en achtentwintig april negentienhonderd vier en tachtig gehouden, besloten is de statuten te wijzigen als hierna volgt; door de secretaris ondertekende fotokopieën van die notulen zijn aan deze akte vastgehecht. Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de komparanten hierop de statuten gewijzigd vast te stellen als volgt:

HOOFDSTUK 1 Naam, zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Volkstuinvereniging Welschap
 2. De volkstuinvereniging heeft haarzetel te Eindhoven

HOOFDSTUK 2 Oprichting, duur, verenigingsjaar

Artikel 1

 1. De volkstuinvereniging Welschap is opgericht op zesentwintig februari negentienhonderd zeven en zeventig
 2. De vereniging wordt voortgezet voor onbepaalde tijd
 3. Het verenigingsjaar begint op één januari en eindigt op éénenderdig december.

HOOFDSTUK 3 Doel en middelen

Artikel 1

 1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het tuinnieren harer leden als vorm van aktieve rekreatie en vrijetijdsbesteding.
 2. De vereniging tracht het gestelde na te streven door:
  1. Het zonder winstoogmerk verhuren van percelen grond, deel uitmakend van de door de vereniging in explotatie genomen terreinen, aan de leden.
  2. Het treffen van voorzieningen op en aan het tuinkomplex opdat het optimaal aan zijn bestemming voldoet
  3. Het bevorderen van een aantrekkelijk verenigingsleven door ondermeer
   • Het ontwikkelen van aktiviteiten ter versteviging van de band in de vereniging;
   • Het stimuleren van het naleven van gedragsregels van wederzijdse hulpvaardigheid en van de bereidheid werkzaamheden ten behoeve van de vereniging te verrichten.
  4. Het doen aandragen van praktische wenken waarmee de amateur-tuinders met des te meer voldoening hun liefhebberij kunnen uitoefenen.
  5. Het doen verzorgen van adequate voorlichting ten aanzien van milieu vriendelijke aspekten die in acht genomen dienen te worden bij het werken in de open natuur.

HOOFDSTUK 4 Leden en andere benamingen

Artikel 1

 1. De volkstuinvereniging Welschap onderscheid:
  1. Leden
  2. Donateurs
  3. Ere leden
  4. Leden van verdiensten
  1. Een lid is de huurder van een perceel grond die als zodanig is toegelaten overeenkomstig het hierna in lid 1 bepaalde.
   1. Als gewoon lid kan worden toegelaten, iemand van achtien jaar en ouder, die een schriftelijk verzoek tot het huren van een perceel grond bij het bestuur heeft ingediend en het bestuur tot verhuur van een perceel grond en derhalve tot toelating als lid besluit
   2. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
   3. De leden verplichten zich het in huur aanvaarde perceel met uitsluiting van anderszins aan te wenden voor het kweken van planten, bloemen, groenten, fruit en kruiden uitsluitend voor eigen gebruik.
  2. Donateurs zijn diegenen, die zich jegens de vereniging hebben verbonden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn aanvaard. Zij hebben geen lidmaatschapsrechten
  3. Ere lid is een persoon , die zich op buitengewone wijze voor de volkstuinvereniging Welschap verdienstelijk heeft gemaakt en die in algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen als zodanig is benoemd.
  4. Leden van verdienste zijn personen, die zich op te waarderen wijze voor de volkstuinvereniging Welschap hebben ingezet en door het bestuur als zodanig zijn benoemd.
  5. Waar hierna wordt gesproken over leden, worden slechts de gewone leden bedoeld.

HOOFDSTUK 5: Beëindiging lidmaatschap

Artikel 1

 1. Leden verliezen het lidmaatschap door:
  1. Overlijden van het lid
  2. Bij ernstig verval van de geestelijke vermogens van het lid, lijdende tot onder kuratele- of bewindstelling
  3. Het zonder bericht aan het bestuur metterwoon verlaten van de regio Eindhoven
  4. Opzegging door het lid van zijn huurovereenkomst
  5. Opzegging namens de vereniging van de huurovereenkomst
  6. Ontzetting.

Ad d. Opzegging van het huurrecht door het lid kan slechts geschieden tegen het eind van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving welke voor de eerste november van het verenigingsjaar in het bezit van het bestuur moet zijn.

De ontvangst hiervan wordt binnen viertien dagen schriftelijk bevestigd.

Ad e. Opzegging van het huurrecht namens de vereniging kan tegen het einde van het verenigingsjaar geschieden door een schriftelijk met redenen omklede aanzegging van het lid, met het inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Reden van opzegging kan zijn dat een lid, naar daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn gemaand op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging voor het komende vereniginsjaar heeft voldaan, alsmede wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke statutair aan het lidmaatschap zijn gesteld.

Ad f. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het lid ten spoedigste schriftelijk, met opgave van reden van het besluit in kennis stelt. De betrokkene kan binnen één maand na ontvangst der kennisgeving in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en is het hem verboden het volkstuincomplex te betreden.

Tot het al dan niet aanvaarden van het beroep door de algemene ledenvergadering wordt besloten bij tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 2

Wanneer ten aanzien van een lid het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse huursom door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

HOOFDSTUK 6 Geldmiddelen

Artikel 1

De inkomsten van de volkstuinvereniging bestaan of kunnen bestaan uit:

 1. De ontvangen huur van de leden;
 2. Donaties;
 3. Verkrijging uit erfstelling, legaten en schenkingen;
 4. Andere toevallige baten

Ad a. De verschuldigde huur voor de leden wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld

Ad b. De bijdrage voor donateurs wordt eveneens door de algemene vergadering vastgesteld

Ad c. De volkstuinvereniging Welschap kan erfstellingen sslechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

HOOFDSTUK 7 Bestuur

Artikel 1

 1. Het bestuur van de volkstuinvereniging Welschap bestaat uit een oneven aantal van tenminste zeven meerderjarige personen.
 2. De bestuursleden worden op de algemene leden vergadering met meerderheid van stemmen uit en door leden van de volkstuinvereniging Welschap gekozen, met dien verstande dat de voorzitter niet uit de leden behoeft te worden gekozen. Het bestuur wordt benoemd voor een perioden van ten hoogste driejaar.
 3. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene ledenvergadering in funktie gekozen. Binnen het bestuur worden de overige funkties in onderling overlegverdeeld. De aldus verkregen samenstelling van het bestuur wordt zo spoedig mogelijk aan de leden meegedeeld.
 4. Aan ieder bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan door de algemene ledenvergadering te alle tijde gevraagd of ongevraagd ontslag worden verleend.
 5. Het bestuur kan aan de ledenvergadering een aanbevelingslijst voorleggen voor elk te vervullen vakature.
 6. De samenstelling van het bestuur, de taak en de werkzaamheden van de afzonderlijke bestuursleden, alsmede de wijze van aftreden worden geregeld in het huishoudelijk reglement, alles met inachtneming van het bij de statutenbepaalde. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 7. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de volkstuinvereniging Welschap. Indien twee funkties van het dagelijks bestuur door één persoon worden uitgeoefend, dient voor deze periode door het bestuur uit de bestuursleden een derde lid van het dagelijks bestuur worden gekozen. De taak van het dagelijks bestuur wordt bij huishoudelijk reglement nader geregeld.

HOOFDSTUK 8: Bestuurstaken en vertegenwoordiging

Artikel 1

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de volkstuinvereniging Welschap
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is alsdan zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaat(sen) aan de orde komt.
 3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen behoudens de gebruikelijke huur van percelen grond aan de leden, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdzakelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterkt maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbind, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
 4. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak door één of meer permanente of tijdelijke kommissies, alsmede door hem aangezochte personen, laten bijstaan.
 5. De wijze van benoeming alsmede de taakomschrijving kunnen bij huishoudelijk reglement wordengeregeld.
 6. Aan deze kommissie en/of personen kunnen door het bestuur bepaalde bevoegdheden worden toegekend die uiteraard de bevoegdheden van het bestuur niet te boven gaan.
 7. Het bestuur is bevoegd, indien naar zijn oordeel de algemene doelstelling van de vereniging daarmede gediend is, deel te nemen aan plaatselijke, regionale en/of landelijke samenwerkingsverbanden van gelijkgerichte verenigingen. Het bestuur wijst dan uit haar midden een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde aan. De afgevaardigde is niet verplicht verslag ui te brengen aan de algemene ledenvergadering over de aktiviteiten van het samenwerkingsverband. De algemene ledenvergadering kan ten aanzien van de deelname aanbevelingen doen, maar het bestuur draagt ten aanzien van de deelname een eigen verantwoordelijkheid.
 8. De volkstuinvereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd:
  1. Hetzij door het dagelijks bestuur of twee gezamenlijk handelende leden hiervan;
  2. Hetzij door diegene, die door het dagelijks bestuur voor één of meer bepaalde handelingen schriftelijk wordt gemachtigd.

HOOFDSTUK 9 Algemene ledenvergadering

Artikel 1

 1. De algemene ledenvergadering is het hoogste gezagorgaan van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering wordt gevormd door het totaal van gewone leden.
 3. Jaarlijks wordt, voor één april, een algemene ledenvergadering gehouden, welke in deze statuten wordt aangeduid als jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 4. De algemene ledenvergaderingen worden behoudens het bepaalde in artikel 1 lid c van dit hoofdstuk bijeen geroepen door het bestuur en met een oproepingstermijn van tenminste dertig dagen wat betreft de jaarlijkse algemene leden vergadering en met een oproepingstermijn van tenminste veertien dagen wat betreft een buitengewone ledenvergadering. De oproeping geschied schriftelijk.
 5. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering komen ondermeer aan de orde:
  1. Jaarverslag en rekening en verantwoording met het verslag van de kaskontrole- kommissie
  2. Benoeming van de kaskontrole- kommissie voor het volgende verenigingsjaar
  3. Begroting voor het lopende verenigingsjaar en de begroting voor het eerstvolgende verenigingsjaar
  4. Verkiezing van door de algemene ledenvergadering nodig geachte kommissies, waarvan de taken in het huishoudelijk reglement of bij afzonderlijk reglement worden geregeld of door de algemene ledenvergadering worden bepaald

Artikel 2

 1. Een buitengewone algemene ledenvergadering wordt belegt, indien het bestuur van de volkstuinvereniging Welschap zulks nodig acht en verder wanneer dit bij een met redenen omkleed schriftelijk verzoek wordt verlangd door één/tiende gedeelte van het aantal leden
 2. In het laatste geval wordt de buitengewone algemene ledenvergadering gehouden binnen tien weken nadat gemeld verzoek bij het bestuur is ingekomen en wordt de datum waarop de vergadering zal plaats vinden op de in artikel 1 van dit hoofdstuk voorgeschreven wijze bekend gemaakt
 3. Het bestuur moet binnen veertien dagen aan de verzoekers laten weten of het de buitengewone algemene ledenvergadering wel of niet bijeen zal roepen
 4. Blijft het bestuur in gebreke om binnen eenentwintig dagen te voldoen aan het verzoek, of blijft de mededeling bedoeld in de derde alinea van dit artikel binnen de gestelde termijn achterwege, dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het uitschrijven van de buitengewone algemene ledenvergadering over te gaan door oproeping op de de in artikel 1 van dit hoofdstuk voorgeschreven wijze en onder aanhaling van dit artikel in de convocatie.

Artikel 3

 1. Tot de artikelen 1 en 2 van dit hoofdstuk vermelde ledenvergadering hebben toegang:
  1. Gewone leden
  2. Leden van kommissies
  3. Ere leden en leden van verdienste; zij hebben echte geen stemrecht
 2. Het bestuur kan hiervan afwijken en ook anderen toelaten, tenzij de algemene ledenvergadering hiertegen bezwaar heeft.
 3. Geen toegang hebben geschorste leden.

Artikel 4

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de volkstuinvereniging welschap of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treed één der andere, door het bestuur aan te wijzen bestuursleden als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in de leiding voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin.

HOOFDSTUK 10 Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

Artikel1

 1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de ledenvergadering een besluit is genomen, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der ledenvergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
 4. Leden welke niet aanwezig zijn op de algemene- of buitengewone algemene ledenvergadering van de volkstuinvereniging Welschap hebben niet het recht op deze vergadering hun stemrecht te doen uitoefenen door een ander lid van de vereniging

HOOFDSTUK 11 Stemrecht op de algemene vergadering

Artikel 1

 1. Het stemrecht kan slechts in een algemene ledenvergadering uitgeoefend worden
 2. Ieder lid heeft één stem
 3. De voorzitter heeft één stem.

Artikel 2

De wijze van uitoefening van het stemrecht wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

HOOFDSTUK 12 Statutenwijzigingen

Artikel 1

 1. In de statuten van de volkstuinvereniging Welschap kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededelingwijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de ledenvergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wrdt gehouden.
 3. Een besluit tot statuten wijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals het in de vorige vergadering aan de orde is geweest, wordt besloten. Ongeacht het aantal tegenwoordige leden , kan besloten worden mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 2

 1. Een statutenwijziging treed niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 2. Tot het doen verijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 3. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder teleggen ten kantore van de kamer van koophandel en fabrieken binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft.

HOOFDSTUK 13 Ontbinding

Artikel 1

De volkstuinvereniging Welschap kan ontbonden worden:

 1. Bij de wet of gerechtelijk vonnis
 2. Bij het wegvallen van de onder hoofdstuk 3 artikel 1 lid 1 aangegeven doelstelling van de vereniging;
 3. Door een opzettelijk daartoe bijeengeroepen ledenvergadering. Het bepaalde in hoofdstuk 9 artikel 2 de leden 1, 2 en 3 en het bepaalde in hoofdstuk 12 artikel 1 leden 1 en 3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

In de stukken en aankondigingen die na het ontbindingsbesluit van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam de woorden “in liquidatie” worden toegevoegd.

Artikel 3

Bij besluit tot ontbinding tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het batig saldo bepaald en kunnen aanwijzingen in zake de vereffening worden gegeven. De vereffening geschiedt door het bestuur

Artikel 4

Van een besluit tot ontbinding wordt een notariële akte opgemaakt.

HOOFDSTUK 14 Huishoudelijk reglement en andere reglementen

Artikel 1

 1. Een door de algemene leden vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere bepalingen tot het beheer en de organisatie van de volkstuinvereniging Welschap.

 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.

 3. Behalve het huishoudelijk reglement kunnen ter regeling van bepaalde aktiviteiten ook andere reglementen door het bestuur worden vast gesteld. De algemene ledenvergadering kan vorderen, dat een door het bestuur vastgesteld reglement:

  1. Aan haar goedkeuring wordt onderworpen;
  2. Wordt gewijzigd;
  3. Vervalt.

  Tenzij dit reglement uitdrukkelijk wordt gevorderd bij huishoudelijk reglement en de vaststelling daarvan aan het bestuur is voorbehouden.

HOOFDSTUK 15 Slotbepaling

Artikel 1

Door lid te worden van de volkstuinvereniging Welschap verklaard het lid zich te houden aan hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de volkstuinvereniging Welschap staat en verder van alle besluiten, welke door de algemene ledenvergadering en het bestuur van de volkstuinvereniging Welschap zullen worden genomen.

Artikel 2

In gevallen, waar in deze statuten, het huishoudelijk reglement en/of andere reglementen van de volkstuinvereniging welschap niet voorzien, beslist het bestuur behoudens haar verantwoordelijkheid aan de algemene ledenvergadering.

De komparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Eindhoven op dagtekening als in het hoofd dezer gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte naar beperkte voorlezing door de komparanten en mij, notaris ondertekend.

(Getekend) : H. Bieze; P. Ringeling; J.J.V. Heijst, notaris.

Voor afschrift: (handtekening notaris)