Ledenvergadering Volkstuinvereniging Welschap

Hier vindt u alle stukken voor de stemming van de Algemene Ledenvergadering vanaf 2020-11-21. Details over de exacte procedure vindt u op de pagina met het stemformulier.

Alle reacties vindt u hieronder. We plaatsen de reacties in volgorde van binnenkomst. Wilt u zelf reageren? Onderaan de pagina vindt u het reactieformulier. U kunt ook met een email reageren.


Reacties

Ontvangen op 2020-11-05 van Margareth Smulders (141):

2 opruim dagen ben ik voor , laten we het samen doen .


Ontvangen op 2020-11-09 van Van der Duin (6):

2 opruimen dagen! ja wij willen er aan mee werken.


Ontvangen op 2020-11-07 van Erdem Cerit (93):

Ban on use of Pesticides: I propose that all members' opinions are taken about the use of pesticides in Volkstuin as well as the approach of authorities, like Eindhoven municipality. We are personally against the use of pesticides. Therefore, I hope that this topic is discussed and we can altogether bring some rules and regulations what to use and what is forbidden. We are very lucky to have opportunity of running these hobby gardens in the middle of nature. There are better ways of growing a healthy product without poisoning the soil, nature and ourselves.

[Vertaling] Verbod op het gebruik van pesticiden: Ik hoor graag de mening van alle leden over het gebruik van pesticiden in Volkstuin en de aanpak ervan van autoriteiten, zoals de gemeente Eindhoven. Wij zijn persoonlijk tegen het gebruik van pesticiden. Daarom hoop ik dat dit onderwerp wordt besproken en we kunnen samen een aantal regels en voorschriften brengen wat te gebruiken en wat verboden is. We hebben het geluk dat we de kans hebben om onze hobbytuinen midden in de natuur te hebben. Er zijn betere manieren om het kweken van een gezond product zonder dat we de bodem, de natuur en onszelf vergiftigen.

Ga naar de discussie over het gebruik van vergif op de volkstuin.


Ontvangen op 2020-11-07 van Olga Podrazka (65):

Regulations for Construction of Wooden houses and Greenhouses: I propose to open this topic for discussion about bringing more clear rules and regulations. Recently, there are many new members. It is not always very clear what the rules are about the structures which can be constructed on the parcels. Depending on the location and size of the land, and also neighboring land or road, there are optimal ways of locating the structures. Let's revise the current rules (if exist) and update them if needed.

[Vertaling] Reglement voor de bouw van houten huizen en kassen: ik stel voor om dit onderwerp open te stellen voor discussie over het brengen van meer duidelijkheid in de regels en voorschriften. De laatste tijd zijn er veel nieuwe leden. Het is niet altijd even duidelijk wat de regels zijn over de structuren die kan op de percelen worden gebouwd. Afhankelijk van de locatie en de grootte van het land, en ook het naburige land of de weg, zijn er optimale manieren van het lokaliseren van de structuren. Laten we de huidige regels herzien (indien aanwezig) en ze bij te werken indien nodig.

Ga naar de discussie over het verduidelijken van de bouwvoorschriften.


Ontvangen op 2020-11-13 van Thom van Wetten (129):

Ik wilde eerst niet reageren op de brief welke alle leden hebben ontvangen , maar ben toch overstag gegaan.

Mijn inziens zijn er geen problemen zolang de statuten en het huishoudelijk reglement naar goede orde gehandhaafd en toegepast worden.

Ik heb ze nog eens doorgelezen en er staat alles in wat wel en niet mag op de tuin , dienen alleen toegepast te worden en gelden voor elk lid van de vereniging.

Het financieel verslag ziet er prima uit en is gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie.

Verder heb ik geen toevoegingen op het gevoerde beleid van de vereniging.


Ontvangen op 2020-11-17 van Paul Wolff (127):

Ik ben een weekje naar Terschelling geweest, vandaar een wat late reactie op het jaarverslag.

Kleine opmerking: onder “onderhoud door tuinploeg” bullits 5 en 6 staat “terrein Brabant Water”. Dit moet zijn “terrein gemeente Eindhoven”.

En graag stem ik in met het voorstel over de opruimdagen,

Je mag mij opnemen als lid van de kascontrolecommissie.


Ontvangen op 2020-11-17 van Ad Hendriks (9):

Ik heb de stukken gelezen en die zien er prima uit vind ik.

Helaas bij de notulen van de algemene vergadering staat in de rondvraag een vervelende opmerking. Daarin wordt gesteld dat de waarnemend voorzitter ( A v Ham ) zal niet in contact treden met de afgetreden voorzitter. Het is herhaaldelijk geprobeerd maar de afgetredene wijst alle toenadering uit. Ik snap echt niet hoe hij tot deze conclusie is gekomen. Er is nooit enige toenadering zijnerzijds geweest. Ik zou dit dus graag aan zijn ruime fantasie willen toeschrijven.