Onkruidbestrijding volkstuincomplex

Geplaatst op 13 juni 2016 in blog • Geschreven door Het bestuur

Brief van de Gemeente Eindhoven.

Geacht bestuur,

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende. We hebben diverse meldingen ontvangen, dat op enkele volkstuincomplexen onkruidbestrijding met chemische bestrijdingsmiddelen plaatsvindt. Wellicht vindt deze wijze van bestrijding ook op uw volkstuincomplex plaats.

Aangezien de volkstuincomplexen in landschappelijk dan wel stedelijk groen zijn gelegen en sommige complexen zelfs in een waterwingebied, achten wij het van belang u er op te wijzen, dat onkruidbestrijding met chemische middelen niet is toegestaan. Dit is eveneens vastgelegd in de met uw vereniging gesloten huurovereenkomst.

Wij verzoeken u dan ook de leden van uw vereniging van het bovenstaande in kennis te stellen. Mocht u de beschikking hebben over een mededelingenbord op het complex, dan verzoeken wij u deze brief daarop voor uw leden ter informatie aan te bieden. In verband hiermede hebben wij deze brief dan ook in tweevoud aan u toegezonden.

Wij vertrouwen er op, dat u aan ons verzoek uw medewerking zult verlenen.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,

[Handtekening]

mw. S.M. Beekman

hoofd afdeling Ruimtelijke Ordening